ALGEMENE VOORWAARDEN EDUCATIE

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, modules en trainingen (hierna gezamenlijk alsmede elk afzonderlijk genoemd “opleidingen”) die door FEDUCON B.V. worden georganiseerd.  Voor hogescholen en adviesvraagstukken, in elke vorm, gelden andere voorwaarden, deze treft u aan op de website www.feducon.nl. Op de website vindt u altijd de meest actuele inschrijfvoorwaarden die gelden voor de door u gekozen opleiding. Wijzigingen van c.q. aanvulling op deze inschrijfvoorwaarden zijn alleen van kracht indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door FEDUCON B.V.

ARTIKEL 1 – OVEREENKOMST

1.1    Wanneer u zich aanmeldt voor een opleiding van FEDUCON B.V. gaat u met ons een overeenkomst aan. Deze overeenkomst is geldig voor de duur van de opleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie en de door ons toegezonden bevestigingsbrief. Met het aangaan van de overeenkomst verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld.

1.2    Aanmelding voor deelname aan een opleiding geschiedt via het aanmeldformulier, of via een e-mail aan info@feducon.nl waarin u aangeeft zich aan te melden voor een opleiding.

1.3    De uit deze opleidingsovereenkomst voortvloeiende diensten en ondersteuning zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

1.4    De overeenkomst komt tot stand zodra FEDUCON B.V. uw aanvraag voor een opleiding heeft ontvangen en FEDUCON B.V. de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Als u zich via internet heeft ingeschreven, ontvangt u een e-mail van FEDUCON B.V., waarin de overeenkomst wordt bevestigd. Indien de aanmelding op andere wijze heeft plaatsgevonden, ontvangt u de bevestiging per post.

1.5    Er geldt een bedenktijd van veertien (14) dagen vanaf de door ons in onze bevestiging aan u genoemde datum, doch uiterlijk 7 dagen voor de eerste opleidingsdag. Binnen deze ontbindingsperiode kunt u de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. Eventueel ontvangen studiemateriaal dient binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het materiaal retour te worden gezonden aan FEDUCON B.V. De kosten van deze retourzending zijn voor uw rekening. Bij afmelding na veertien (14) dagen gelden de voorwaarden zoals beschreven in artikel 5 – Afmelding en voortijdig beëindigen door cursist.

1.6    De inschrijving voor de opleiding geschiedt op basis van volgorde van ontvangst van het aanmeldingsformulier c.q. e-mail aanvraag tot het maximum aantal deelnemers is bereikt. Indien er een opleidingsplek vrijkomt doordat een cursist voor een opleiding zich afmeldt, worden deelnemers op de wachtlijst benaderd op volgorde van ontvangst van de opleidingsaanvraag.

1.7    Als u zich inschrijft voor een opleiding van FEDUCON B.V., geldt de overeenkomst voor de totale duur van de opleiding en mag FEDUCON B.V. verwachten dat u zich actief inzet voor de opleiding. Op deze manier kan FEDUCON B.V. voor een goede planning en inroostering van de docenten zorgen.

1.8    Anderzijds mag u van FEDUCON B.V. verwachten dat FEDUCON B.V. u een hoogwaardige opleiding met gekwalificeerde docenten biedt. Daarnaast zal u helder worden geïnformeerd over wat er van de studenten wordt verwacht en zal FEDUCON B.V. zich inspannen om u in staat te stellen de opleiding met succes af te ronden.

 

ARTIKEL 2 – BETALINGSVERPLICHTING

2.1    Het actuele lesgeld van de opleiding vindt u in de aangeboden opleidingsinformatie en op de website.

2.2    Wanneer u zich aanmeldt voor een opleiding, in elke vorm, ontvangt u een factuur voorafgaande aan elke module. U dient de in rekening gebrachte bedragen binnen 30 dagen na factuurdatum aan FEDUCON B.V. te voldoen.

2.3    U bent ervan verzekerd dat FEDUCON B.V. uw lesgeld gedurende uw overeenkomst niet wijzigt.

2.4    U bent te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting betreffende het lesgeld en eventuele overige kosten. Ook wanneer bij inschrijving is aangegeven dat de opleidingskosten door uw werkgever (of andere derde) worden betaald.

2.5    Wanneer u niet aan de, in deze algemene voorwaarde beschreven, betalingsverplichting voldoet, kan FEDUCON B.V. uw deelname aan de lessen en de begeleiding van opdrachten tijdelijk onderbreken, tot de achterstand in betaling is ingelopen.

2.6    Indien door FEDUCON B.V. wordt overgegaan op een incassoprocedure, wordt een vordering opgesteld voor het gehele bedrag aan nog te betalen opleidingsgeld en komen de daarmee gepaarde incasso- en bijkomende kosten voor uw rekening. Daarbij komen ook de eventueel door FEDUCON B.V. verleende kortingen te vervallen.

2.7       Kortingen die vermeld staan op de website en/of mailing zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of aanbiedingen. Indien de cursist in aanmerking komt voor meerdere kortingen, zal alleen de hoogste korting van toepassing zijn. Kortingen niet inwisselbaar tegen contanten en maximaal één (1) maal van toepassing op een van onze cursussen, tenzij anders vermeld.

 

ARTIKEL 3 – RECHT OP FEEDBACK

3.1    Niet iedereen volgt een opleiding in dezelfde omstandigheden. Praktijkgroottes, praktijkomgeving maar ook persoonlijke omstandigheden verschillen, waardoor de (vrijblijvende) praktijk opdrachten meer of minder tijd kunnen kosten. Na afloop van de cursus heeft u dan ook nog 2 maanden de tijd om vrijblijvend uw praktijkopdracht(en) in te leveren voor feedback door FEDUCON B.V.

 

 

ARTIKEL 4 – AFMELDING EN VOORTIJDIG BEËINDIGEN DOOR CURSIST

4.1    Wanneer u zich (binnen de ontbindingsperiode) wilt afmelden voor een opleiding, dient u FEDUCON B.V. schriftelijk (via e-mail of brief) op de hoogte te stellen. U richt de brief aan: FEDUCON B.V.,  Coltbaan 19, 3e verdieping, kamer 11, 3439 NG Nieuwegein. Een e-mail zendt u naar info@feducon.nl. Uw annulering is pas officieel wanneer deze door FEDUCON B.V. is bevestigd. Bewaar onze bevestiging zorgvuldig.

4.2    Bij afmelding binnen de ontbindingsperiode van veertien (14) dagen vanaf de door ons in onze bevestiging aan u genoemde datum zal geen vergoeding betaald dienen te worden. Eventueel door u betaald lesgeld wordt binnen 14 dagen op uw rekening teruggestort.

4.3    Bij uw aanmelding voor een opleiding van FEDUCON B.V. verbindt u zich voor de gehele duur van de desbetreffende opleiding. Indien u na veertien (14) dagen na, de door Feducon B.V. verstuurde bevestiging afmeldt gelden de volgende annuleringskosten;
– Tot 2 maanden voor aanvang van de cursus: geen annuleringskosten
– Vanaf 2 maanden tot 1 maand voor aanvang van de cursus 50% annuleringskosten.
– Binnen 1 maand voor aanvang van de cursus 100% annuleringskosten.

4.4    Wanneer u bent verhinderd kan u op eigen verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op andere data of datum. Dit dient minimaal 8 werkdagen voor aanvang van de eerste cursusdag te geschieden. Bij overboeking worden administratiekosten ad €35,- in rekening gebracht.

4.5    Bij verhindering kunt u ook een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen. Dit dient te allen tijde doorgegeven te worden aan FEDUCON BV. De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval tot betaling van het cursusgeld verplicht. In verband met toekenning van accreditatiepunten is het niet mogelijk een vervanger aan te wijzen voor delen van een cursus. U of uw plaatsvervanger dient de gehele cursus bij te wonen.

4.6    Het kan voorkomen dat u, om welke reden dan ook, één of meer cursusdagen van een scholingsactiviteit moet missen. FEDUCON BV biedt de mogelijkheid om deze dagen in te halen bij de eerstvolgende keer dat de betreffende scholingsactiviteit opnieuw wordt georganiseerd mits de groepsgrootte dit toelaat. Dit kan binnen een jaar na het afbreken van de cursus. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk of per e-mail (info@feducon.nl) bij het FEDUCON BV te worden gedaan. Voor elk in te halen cursusdag wordt €35,-  administratie-  en catering kosten in rekening gebracht.

Het inhalen van één of meerder cursusdagen kan in de volgende gevallen:

  • ziekte van uzelf;
  • overlijden of ernstige ziekte van een naast familielid;
  • medisch noodzakelijke ingreep die u (uw partner of een aan uw zorg toevertrouwd kind) moet ondergaan;
  • complicaties bij een zwangerschap.

Eventuele terugbetaling geschiedt binnen twee (2) weken.
Indien u uw deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de opleiding deelneemt, heeft u geen recht op enige terugbetaling en zullen de volledige opleidingskosten, zonder de eventueel door FEDUCON B.V. verleende kortingen, betaald dienen te worden.

4.7    Het retourneren van eventueel studiemateriaal of het niet (meer) inzenden van praktijkopdrachten heeft geen invloed op de verschuldigde lesgelden van de opleiding.

4.8    Bij overlijden van de cursist wordt de opleidingsovereenkomst onmiddellijk beëindigd en vervalt de resterende betalingsverplichting.

4.9    U heeft recht op de aan de cursus toegewezen accreditatiepunten indien u de cursus geheel heeft bijgewoond en de presentielijst telkens heeft ondertekend.

 

ARTIKEL 5 – ANNULERING VAN EEN OPLEIDING DOOR FEDUCON B.V.

 

5.1    FEDUCON B.V. heeft het recht zonder opgave van reden de opleiding te annuleren of deelname van een cursist dan wel de door een cursist aangewezen derde te weigeren.  In het geval een opleiding door FEDUCON B.V. wordt geannuleerd ontvangen de cursisten die de opleidingskosten al hebben betaald het geld binnen een tijdsbestek van twee (2) weken terug op hun rekening.

5.2    Indien tijdens een opleiding, een of meerdere opleidingsdagen worden geannuleerd (door bijvoorbeeld ziekte van de docent), biedt FEDUCON B.V. de vervallen opleidingsdagen binnen een jaar aan of de opleidingskosten worden naar rato van aantal gemiste dagdelen terugbetaald. Eventuele terugbetaling geschiedt binnen twee (2) weken na annulering.

 

 

ARTIKEL 6 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

6.1    Het auteursrecht van-, en het intellectueel eigendomsrecht op het studiemateriaal, in elke vorm, berust ten alle tijden bij FEDUCON B.V. U mag het eventuele lesmateriaal van de opleiding waarvoor het lesgeld is betaald behouden, doch niet anders gebruiken dan voor uw persoonlijke studie. Het is evenmin toegestaan het lesmateriaal aan derden af te staan, of te verkopen.

 

ARTIKEL 7 – VERANTWOORDELIJKHEID/AANSPRAKELIJKHEID

 

7.1    FEDUCON B.V. is niet aansprakelijk voor zogenoemde gevolgschade die u of een derde ter zake van de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleidingen en/of overige diensten mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade of immateriële schade. Cursisten zijn derhalve persoonlijk verantwoordelijk voor eventuele schade.

7.2    U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door u genomen beslissingen, ongeacht de mate waarin u zich laat leiden door, tijdens een opleiding c.q. feedback op de praktijkopdracht(en) van FEDUCON B.V., geleverde theorieën, analyses, inzichten en concepten, alsmede omtrent het gebruik en de implementatie daarvan.

ARTIKEL 8 – KLACHTEN

 

8.1   Klachten over de diensten van Feducon B.V. dienen schriftelijk te worden ingediend. Uw klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

Feducon B.V. reageert hierop schriftelijk en binnen twee weken.

U kunt uw klacht sturen naar:
Feducon B.V.
T.a.v. Klantenservice
Coltbaan 19, 3e verdieping, kamer 11
3439 NK Nieuwegein
Indien u het niet eens bent met de door Feducon aangedragen oplossing zal Feducon uw klacht aandragen bij een onafhankelijke derde partij. Deze onafhankelijke derde partij wordt vertegenwoordigd door Dhr. J. van der Wel. Zij zullen de klacht in behandeling nemen en bepalen of de klacht gegrond is en of de door Feducon B.V. geboden oplossing volstaat. De uitspraak van deze onafhankelijke partij is bindend. Eventuele consequenties worden binnen twee (2) weken afgehandeld. Feducon registreert een klacht en bewaart deze voor de duur van één (1) jaar.

 

 

ARTIKEL 9 – WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

9.1    In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven we u te kennen dat alle door u verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze administratie. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van cursisten, het eventueel toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding, het uitgeven van certificaten en het toesturen van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal FEDUCON B.V. uw gegevens niet aan derden verstrekken. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens.

9.2    Alle informatie, zoals bedrijfsgevoelige informatie, bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën, door klanten verstrekt zullen vertrouwelijk worden behandeld door de medewerkers en docenten van Feducon B.V.

 

ARTIKEL 10 –  WIJZIGING VOORWAARDEN

 

10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door FEDUCON B.V. worden gewijzigd. FEDUCON B.V. zal wijzigingen minimaal twee weken voor ingangsdatum bekend maken via de website van FEDUCON B.V. of u schriftelijk informeren.

Nieuws